Poštovane kolegice i poštovani kolege,

Posebno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na CroEcho2013, koji će se održati u Dubrovniku. CroEcho je edukativni, stručni i znanstveni ehokardiografski skup. To je i sedmi dvogodišnji sastanak u organizaciji Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva.

Prethodni CroEcho, održan 2011 g. u Opatiji, okupio je ehokardiografsku javnost Hrvatske i okolnih zemalja, uz veliki broj domaćih i inozemnih sudionika, predavača te izlagača, čime nastavlja biti najveći ehokardiografski skup u regiji.

Proteklo dvogodišnje razdoblje donijelo je nove spoznaje i stručni napredak u kardiologiji kojeg neminovno prati, a u znatnoj mjeri i potiče, ehokardiografija.

CroEcho2013 je, stoga, iznimna prigoda za novo okupljanje.

Prigoda je i da se osvrnemo na nedavne promjene u europskom ehokardiografskom udruženju koje je preraslo u udruženje za sve slikovne metode u kardiologiji: The European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). Ova je promjena odraz rastuće potrebe za racionalnim kliničkim dijagnosticiranjem čiji je oslonac ciljano i sveobuhvatno korištenje slikovnih pretraga u kardiologiji.

Ehokardiografija je temeljna i klinički usmjerena slikovna metoda, a kardiolozi koji je izvode kliničari upoznati s kliničkim problemom, stoga možemo očekivati da će kardiolozi koji se bave ehokardiografijom pokazati najviše interesa za cjelovit i objedinjen slikovni pristup u kardiologiji.

Shodno tome, posebna novost na CroEcho-u je cjeloviti dijagnostički slikovni pristup odabranom kliničkom problemu koji objedinjuje sve slikovne metode u kardiologiji (ECHO, CT, CMR, SPECT) kroz prizmu okruglog stola.

Najveći dio programa posvećen je temeljnim i naprednim edukativnim sadržajima iz ehokardiografije, znanstvenim priopćenjima te interaktivnim slikovnim vježbaonicama. Težište edukativnog sadržaja zauzima Tečaj osnova ehokardiografije namijenjen kardiolozima i specijalizantima kardiologije te svima onima koji žele svladati teoretske osnove ehokardiografije. Kvalitetu tečaja potvrdio je Edukacijski odbor EACVI-ja.

U skladu s ciljem poticanja višeg standarda profesionalne izvrsnosti u kardiologa specijaliziranih u području ehokardiografije i drugih slikovnih metoda, promicanje iste u kliničkoj dijagnostici, istraživanju i tehnološkom razvoju, znanstveni dio programa nudi vam mogućnost da prikažete znanstvene dosege vaših ehokardiografskih i drugih slikovnih laboratorija.

Prigoda za susret svih članova je godišnji sastanak Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji Hrvatskoga kardiološkog društva.

Veselimo se Vašem dolasku u Dubrovnik!

Predsjednici skupa

Jadranka Šeparović Hanževački i Viktor Peršić
Jadranka Šeparović Hanževački Viktor Peršić

Dear Colleagues,

It is our pleasure to invite you to CroEcho 2013 that will take place in Dubrovnik. CroEcho is an educational, professional and scientific echocardiographic meeting. It is the seventh biannual meeting organized by the Working Group for Echocardiography and Cardiac Imaging Modalities of the Croatian Cardiac Society.

The preceding CroEcho, held in 2011 in Opatija, gathered the echocardiographic professionals of Croatia and surrounding countries, with a great number of local and foreign participants, lecturers and exhibitors, thereby continuing its position as the largest echocardiographic meeting in the region. The preceding two-year period brought about new understandings and technical progress in cardiology, which is inevitably followed and, to a considerable extent, supported by echocardiography.

Therefore, CroEcho 2013 presents an exceptional opportunity for a new gathering.

It is an opportunity to look back upon the recent changes in the European Echocardiographic Association, which grew into an association for all imaging modalities in cardiology: The European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). This change reflects the growing need for rational clinical diagnostics founded upon targeted and all-encompassing usage of imaging examinations in cardiology.

Echocardiography is a fundamental and clinically oriented imaging modality and cardiologists who perform it are clinicians familiar with the clinical problem, so we can expect that cardiologists who perform echocardiography will show most interest in an integrated and integral imaging approach in cardiology.

Consequently, special novelty on CroEcho is an integrated diagnostic imaging approach to a chosen clinical problem that includes all imaging modalities in cardiology (ECHO, CT, CMR, SPECT) through a prism of a round table.

The largest part of the program will be dedicated to the basic and advanced educational content in echocardiography, scientific announcements and interactive imaging workshops. The emphasis in the educational program has been put on the basic echocardiography course intended for cardiologists, cardiology residents, internal medicine specialists, pediatricians, anesthesiologists, and all those who want to learn the basics of echocardiography. The course is certified by EACVI Education Committee.

In accordance with our goal to encourage higher standards of professional excellence for cardiologists specialized in the field of echocardiography and other imaging modalities and promoting them in clinical diagnostics, research and technological advancement, the scientific part of the program offers you the possibility to show the scientific achievements of your echocardiographic and other imaging laboratories.

This event represents an opportunity for gathering of all members of the Working Group on Echocardiography and Cardiac Imaging Modalities of the Croatian Cardiac Society at our annual assembly.

We look forward to seeing you in Dubrovnik.

Sincerely,

Meeting director

Jadranka Šeparović Hanževački and Viktor Peršić